Regulamin kursów

REGULAMIN KURSÓW

Prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Beata Dalka

Zasady ogólne

§1

Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji, płatności i przebiegu kursów językowych prowadzonych przez CENTRUM EDUKACYJNE Beata Dalka – organizatora kursów („Organizator Kursów”).

§2

Celem kursów jest usystematyzowanie, uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie objętym programem poszczególnych kursów. Organizator prowadzi zajęcia, których celem jest przygotowanie uczestników do egzaminu ósmoklasisty/maturalnego zgodnie z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi oraz kursy dla dorosłych.

§3

Zajęcia prowadzone są wg dostępnych programów uznanych wydawnictw oraz wg autorskich programów opracowanych na podstawie standardów CKE.

§4

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli/egzaminatorów, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty/maturalnego oraz przez lektorów.

 

Zasady rekrutacji

§3

Zgłoszenia na kursy dokonywane są w kolejności zgłoszeń.

§4

Uczestnicy kursów rejestrują się na kursy poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Organizatora Kursów lub telefonicznie.

§5

Zgłoszenie na kurs powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail), rodzaj kursu oraz preferowany termin i lokalizację zajęć.

§6

Po dokonaniu zapisu poprzez formularz rejestracyjny, uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji na dany kurs na podany adres email. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie opłaty zgodnej z cennikiem. W cenę kursu 8-klasisty i Maturalnego wliczone są wszelkie materiały pomocnicze.

 

Zasady organizacji zajęć

§7

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się minimalnej liczby uczestników, którzy dokonali opłaty za kurs.

§8

Uczestnicy są informowani o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu kursu co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

§9

Każdy kurs obejmuje określoną liczbę godzin zajęć realizowanych zgodnie z harmonogramem kursów który będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora kursów oraz zostanie wysłany uczestnikom przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na podany adres e-mail. W przypadku ewentualnych zmian w trakcie kursu, podyktowanych czynnikami losowymi, będą zaproponowane dodatkowe terminy odrobienia zajęć.

§10

Na sali w trakcie trwania kursu mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy wraz z nauczycielem.

§12

Rezygnacja z kursu jest możliwa najpóźniej po dwóch pierwszych zajęciach i musi zostać sporządzona w formie pisemnej i prawidłowo doręczona Organizatorowi Kursów. Rezygnacja powinna zawierać: dane uczestnika kursu, przyczynę rezygnacji oraz nr konta. Zawiadomienie o rezygnacji należy wysłać elektronicznie na adres: kontakt@ticzersi.pl .

§13

Po upływie dwóch pierwszych zajęć rezygnacje nie będą uwzględniane.

 

Prawa i obowiązki uczestnika

§14

Uczestnik ma prawo do: a) uczestniczenia w kursach zorganizowanych zgodnie z regulaminem b) życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym, c) pełnej informacji o postępach w nauce d) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących przebiegu kursu, e) uzyskania potwierdzenia ukończenia kursu, f) ochrony danych osobowych.

§15

Uczestnik obowiązany jest do: a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, b) punktualnego przychodzenia na zajęcia, c) stosowania się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia, d) odrabiania prac domowych, e) przestrzegania zasad kultury osobistej i organizacyjnej w odniesieniu do innych słuchaczy oraz nauczycieli, f) terminowego wnoszenia opłat, g) przestrzegania postanowień regulaminu.

§16

Kursant może być skreślony z listy uczestników w przypadku:

a) nieopłacenia kursu w ustalonych terminach, b) problemów dyscyplinarnych, c) nieprzestrzegania przepisów bhp, ppoż., d) nieprzestrzegania postanowień regulaminu.

§17

Postępy w nauce oraz uczęszczanie uczestników na zajęcia są monitorowane.

§18

Podczas zajęć w szkole zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i kamer.

Na terenie szkoły lub innego budynku, w którym prowadzone są kursy, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

 

Opłaty za kurs

§19

Opłaty za kurs należy uiszczać z góry, przelewem zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora Kursów na konto CENTRUM EDUKACYJNEGO Beata Dalka o numerze 47 1140 2004 0000 3102 7894 7412

Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.ticzersi.pl

Oprócz jednorazowej opłaty za zajęcia istnieje możliwość wpłacania opłat za kursy w ratach. W takim przypadku należy podpisać z Organizatorem Kursów „Umowę płatności ratalnych”.

§20

O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Organizatora Kursów.

§21

W przypadku nieuruchomienia kursu z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń lub w przypadku rezygnacji uczestnika najpóźniej po dwóch pierwszych zajęciach lub innych zdarzeń losowych, opłata uiszczona przez uczestnika zwracana jest przelewem w całości na podany przez niego numer konta.

§22

Opłaty za lekcje, na których uczeń był nieobecny, nie podlegają zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z zajęć osób, które wybrały opłaty w systemie ratalnym, obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia „Umowy płatności ratalnych” ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Przepisy końcowe

§23

Uczestnicy, bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§24

Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie.

§25

Firma CENTRUM EDUKACYJNE Beata Dalka zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.