For high school graduates

Kursy dla maturzystów

Kurs z języka angielskiego ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu Maturalnego 2020 zgodnie z obowiązującą podstawą programową i będzie się skupiał na opanowaniu następujących umiejętności:

 • Znajomość środków językowych
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

Zajęcia będą prowadzone w sposób urozmaicony, z wykorzystaniem różnych metod nauczania, aby uzyskać jak największy przyrost wiedzy. Nasze kursy to: (tu można dać jakieś ikonki do tych podpunktów)

 • praca w parach i małych grupach
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • program starannie zaplanowany przez doświadczony zespół nauczycieli i egzaminatorów z wykorzystaniem dostępnych publikacji oraz autentycznych tekstów
 • zajęcia komunikacyjne z wykorzystaniem poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych
 • powtórkowe kartkówki i zadania do pracy indywidualnej i grupowej
 • dla chętnych prezentacje z wykorzystaniem poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych
 • zadania powtórkowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (Kahoot!/Quizlet)
 • 3 próbne egzaminy: na początku, w trakcie i pod koniec kursu
 • Od 05 października zapraszamy na kursy z MATEMATYKI I JĘZYKA POLSKIEGO

Zuga 16, Warszawa

Timetable

Terminy

Kursy będą się odbywały w soboty

Lokalizacja Dzień Godzina Kurs Start
Zajęcia on-line sobota 9.00-10.30 Język angielski

(Matura podstawowa)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 10.45-12.15 Matematyka

(Matura podstawowa)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 12.30-14.00 Matematyka

(Matura rozszerzona)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 14.15.15.45 Język angielski

(Matura rozszerzona)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ

 

 

 

About exam

O egzaminie

Egzamin maturalny składa się z części ustnej i pisemnej. Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3. Na część pisemną składają się: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu określają wymagania ogólne i szczegółowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego, tj.: wymagania ogólne:

 • Znajomość środków językowych
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

Wymagania szczegółowe obejmujące:

 • zakres tematyczny,
 • tworzenie wypowiedzi ustnych,
 • reagowanie w formie ustnej,
 • przetwarzanie tekstu w formie ustnej,
 • stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.

FORMY WYPOWIEDZI

Poziom podstawowy: tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów

Poziom rozszerzony: tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

Cennik kursu Matura podstawowa

angielski ceny

1980 PLN

opłata jednorazowa (płatne przed rozpoczęciem zajęć)

angielski ceny

2 x 990 PLN

opłata semestralna (I semestr przed rozpoczęciem zajęć, II semestr do 10 stycznia)

angielski ceny

150 PLN

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

Cennik kursu Matura rozszerzona

angielski ceny

2200

Opłata jednorazowa (płatne przed rozpoczęciem kursu)

angielski ceny

1100

Opłata semestralna (I semestr przed rozpoczęciem zajęć, II semestr do 10 stycznia)

angielski ceny

150 PLN

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

We provide

Zapewniamy

dlaczego warto

skuteczny i ciekawy program

dlaczego warto

kompetentnych i entuzjastycznych nauczycieli

dlaczego warto

materiały dydaktyczne

dlaczego warto

zajęcia z psychologiem przed egzaminem

dlaczego warto

3 próbne egzaminy

dlaczego warto

systematyczne informacje zwrotne o postępach

dlaczego warto

pracę z arkuszami egzaminacyjnymi

SIX PIECES OF CAKE

SZEŚĆ ELEMENTÓW, KTÓRE Z NAMI BĘDĄ ŁATWE
JAK BUŁKA Z MASŁEM - A PIECE OF CAKE

PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

PRZYGOTOWANIE MENTALNE

PRZYGOTOWANIE MENTALNE

PISANIE

PISANIE

CZYTANIE

CZYTANIE

SŁUCHANIE

SŁUCHANIE

MÓWIENIE

MÓWIENIE

kursy angielskiego

Skontaktuj się z nami już teraz!

Skontaktuj się z nami